Regulamin

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady składania zamówień, sprzedaży, dokonywania płatności, dokonywania reklamacji w związku z kupnem książki „Ubierz się w kolor – tajniki analizy kolorystycznej” (zwanej dalej „Książką”) autorstwa Aleksandry Frątczak. Usługi opisane w zdaniu poprzedzającym są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r., poz. 1422).

 2. Stroną Umowy sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu jest każdorazowo Aleksandra Frątczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ALEKSANDRA FRĄTCZAK OSOBISTA STYLISTKA”, ul. Pszczyńska 12A, lok. 15, 44-100 Gliwice, NIP: 6482460707, REGON: 240068153, zwana dalej „Sprzedającym”, oraz osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną dokonująca zakupu Książki poprzez Stronę, zwana dalej „Klientem”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

 3. Regulamin może być utrwalany, przechowywany, pobierany ze Strony i zapisywany przez Klienta w każdym czasie w sposób umożliwiający jest odtworzenie w każdym czasie.

 4. Zakup Książki możliwy jest na stronie www pod adresem http://ksiazka.aleksandrafratczak.pl („Stronie”) 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Strona prowadzona jest przez Sprzedającego.

 5. W celu dokonania zakupu Książki należy:

  1. Wejść na Stronę,

  2. Kliknąć przycisk „Kup teraz”,

  3. Wypełnić formularz zamówienia,

  4. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

  5. Wybrać sposób dostawy przesyłki,

  6. Dokonać płatności według dostępnego sposobu płatności,

  7. Zaakceptować Regulamin,

  8. Złożyć zamówienie.

 6. Kliknięcie przycisku „Kup teraz” powoduje przeniesienie Klienta na stronę z formularzem zamówienia. W celu dokonania zakupu Książki, Klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia formularza oraz zaakceptowania Regulaminu. W formularzu zamówienia Klient powinien podać co najmniej następujące dane:

  1. imię i nazwisko

  2. adres dostawy

  3. adres e-mail

  4. numer telefonu

 7. W celu należytej realizacji umowy, Klient powinien również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją zamówienia.

 8. Wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie do Sprzedającego równoznaczne jest ze złożeniem Sprzedającemu propozycji zawarcia umowy sprzedaży ww. książki. Możliwość kupna Książki nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania poprawności danych podanych w formularzu zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailową, na numer telefonu/adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. W tym zakresie i celu Klient wyraża zgodę na skontaktowanie się przez Sprzedającego z Klientem drogą elektroniczną.

 10. Koszty za połączenie ze Sprzedającym w razie zainicjowania tego kontaktu przez Klienta określa cennik usług operatora, z usług którego korzysta Klient. Jeżeli Sprzedający kontaktuje się z Klientem, Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

 11. Dla celów dokonania zamówienia nie jest konieczne posiadanie konta lub logowanie się do Strony.

Płatności.

 1. Cena Książki podana na Stronie jest ceną brutto. Cena nie zawiera kosztu dostawy. Ceną do zapłaty przez Klienta jest cena Książki wraz z kosztami dostawy w zależności od wybranej przez Klienta opcji dostawy.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ceny Książki lub kosztów jej dostawy. Jednakże cena podana na Stronie obok przycisku „Kup teraz” w chwili składania przez Klienta zamówienia jest wiążąca.

 3. Klient zobowiązany jest dokonać płatności z góry, za pomocą platformy Przelewy24. Dla tych celów powinien mieć rachunek bankowy prowadzony w banku działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Rozliczenie transakcji dokonywane jest za pośrednictwem systemu Przelewy24, należącej do DialCom24 sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. DialCom24 Sp. z o.o. działającej jako Agent Płatniczy PayPro SA - Krajowej Instytucji Płatniczej wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

 5. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za przypadki nieprawidłowego działania systemu Przelewu 24, jak również wyłącza swoją odpowiedzialność za brak otrzymania płatności na swój rachunek bankowy w razie podania przez Klienta nieprawidłowych danych.

Dostawa

 1. Książka może zostać wysłana na podany przez Klienta adres znajdujący się jedynie na terytorium Polski, chyba że Sprzedający wyrazi indywidualnie wyrażoną zgodę na wysyłkę Książki za granicę.

 2. Sposób i termin dostawy zależy od wyboru Klienta. Klient może wybrać dostawę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej. Przewidywany termin dostawy wynosi odpowiednio 3 i 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku od dnia zawarcia umowy. Termin dostarczenia przesyłki podany jest w sposób orientacyjny i może ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od dostępności towaru lub terminu skompletowania przesyłki.

 3. Jeżeli umowa nie będzie mogła zostać zrealizowana z uwagi na brak możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia, Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą e-mailową lub telefoniczną, a Klientowi zostanie zwrócone uiszczone przez niego wynagrodzenie w terminie 14 od dnia poinformowania o niemożności dostarczenia przesyłki. W takiej sytuacji, tj. w razie poinformowania Klienta o niemożności realizacji obowiązku dostawy Sprzedający jest wolny z obowiązku realizacji zamówienia, a Klientowi nie przysługuje roszczenie o wydanie przedmiotu umowy.

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie przesyłki, jeżeli wynika ono z podania błędnego lub niewłaściwego adresu przez Klienta.

 5. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient informowany jest drogą e-mailową, stanowiące jednocześnie potwierdzenie warunków umowy na trwałym nośniku. Potwierdzenie realizacji zamówienia stanowi oświadczenie woli Sprzedającego o woli zawarcia umowy.

Reklamacje

 1. Klient ma w każdym czasie prawo do składania reklamacji. Reklamacja może być złożoną drogą pocztową lub e-mailową, o ile Sprzedający udostępni swój adres e-mail. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta, datę zamówienia oraz przyczynę reklamacji.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania do treści reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej lub e-mailowej.

Odstąpienie od umowy oraz rezygnacja ze świadczenia usług

 1. Klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nabywający Książkę bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania Książki bez konieczności podania przyczyny. Dla umów zawartych po 24 grudnia 2014 r. termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia jej zawarcia.

 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie i wysłania tego oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje:

  1. w stosunku do świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia jej zawarcia;

  2. w stosunku do świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  3. w pozostałych przypadkach określonych w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 4. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły. Klient powinien na swój koszt odesłać Książkę do Sprzedającego w sposób gwarantujący ochronę Książki przed zniszczeniem podczas transportu. Sprzedający nie ma obowiązku odebrania przesyłek kierowanych do niego za pobraniem ani uiszczania kwoty pobrania.

 5. Książka powinna być odesłana w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 6. W razie odstąpienia od umowy, Klientowi zostanie zwrócone uiszczone przez niego wynagrodzenie w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedającego. Zwrot środków zostanie dokonany na rachunek bankowy podany przez Klienta.

 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia usług. Jeżeli nie wysłał jeszcze formularza zamówienia, dokonuje tego poprzez wyjście ze Strony. Po wysłaniu formularza zamówienia, a przed otrzymaniem informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, rezygnacja z usługi odbywa się poprzez złożenie oświadczenia na adres Sprzedającego.

Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego - Aleksandrę Frątczak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „ALEKSANDRA FRĄTCZAK OSOBISTA STYLISTKA”, ul. Pszczyńska 12A, lok. 15, 44-100 Gliwice, NIP: 6482460707, REGON: 240068153.

 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych na podane dane adresowe Sprzedającego.

 3. Szczegółowe unormowania dot. ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; k.c.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r., poz. 1422).

 2. Sprzedający ma prawo zablokować dostęp do Strony, jak również prowadzić prace konserwacyjne na Stronie, mogące prowadzić do czasowej niedostępności Strony.

 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Strony. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikających z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych znajdujących się poza kontrolą Sprzedającego.

 4. W odniesieniu do informacji prezentowanych na Stronie, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Klienta.

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, umów obowiązujących pomiędzy Stronami, jak też działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasad współżycia społecznego, jak również w celu obejścia prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa.

 6. Dla celów korzystania ze Strony, konieczne jest:

 1. połączenie z siecią Internet,

 2. przeglądarka internetowa, w tym Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 2.0 lub Google Chrome,

 3. posiadanie konta e-mail do odbierania poczty elektronicznej,

 4. włączona obsługa Cookies i Java Script.

 1. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ustępie poprzedzającym, Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany sposobu dostawy lub zmian przepisów prawnych. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego nie krótszym niż 10 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu na Stronie. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu stosuje się postanowienia dotychczasowe.

 3. Wszelkie informacje, treści, grafiki i inne wartości podlegające ochronie prawa autorskiego zamieszczone na Stronie pozostają własnością podmiotów uprawnionych do korzystania z tych walorów.

 4. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie w całości lub w części, Strony wiąże umowa w pozostałym zakresie. Postanowienie niewiążące uznaje się za zastąpione przez Strony postanowieniem, które będzie w najbliższy sposób odpowiadać woli Stron wyrażonej w postanowieniu uznanym za nieważne. W ten sam sposób należy interpretować wszelkie błędy językowe, niezamierzone powtórzenia lub omyłki w treści dokumentu umowy.

 5. Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek OWU lub regulaminów handlowych Stron.

 6. Strony ustalają, że podejmą starania aby wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane były w pierwszej kolejności w drodze polubownej, a gdyby to nie przyniosło pożądanego efektu, spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę pozwanego. Wyłącza się jurysdykcję sądów zagranicznych.